Договір Купівлі - Продажу 

1.Предмет Договору
1.1. Продавець зобов’язується поставити і передати в право власності Покупцю товар, виготовлений за індивідуальним замовленням, а Покупець прийняти і оплатити його.1.2. Індивідуальне замовлення Покупця - найменування, кількість, розмір, колір, матеріал, фурнітура, комплектація, ціна-підписується Покупцем, і являється невід’ємною частиною Договору.
2.Розрахунки за договором
Покупець зобов’язується оплатити протягом п’яти діб, з моменту повідомлення про наявність товару, для оформлення супровідних документів.
3.Строк і порядок поставки товару
3.1. Строк поставки товару:3.1.1. Строк поставки товару 45 робочих днів з дня складання даного Договору.3.1.2. При зміні строку поставки товару, Продавець зобов’язується повідомити офіційно Покупця про новий строк поставки товару (повідомлення може здійснюватися в письмовому вигляді або по тел.). У випадку, коли Продавець не виконує передбачене в даному пункті зобов’язання щодо повідомлення Покупцю, то він повинен буде виплатити Покупцю неустойку за прострочення передачі товару, в розмірі 0,001% від виплаченої суми за товар, за кожен день прострочки.3.2. Передача і доставка товару здійснюється в наступному порядку:3.2.1. Право власності на товар переходе від Продавця до Покупця з моменту повної оплати за товар.3.2.2. Видача товару Покупцю здійснюється тільки після повної оплати за товар.3.2.3. Доставкою слід вважати доставку товару за адресою вказаною покупцем.3.2.4. Доставка товару здійснюється в 5-ти денний строк, при умові повної оплати.3.2.5. День здійснення доставки товару визначається згідно домовленості між сторонами. У випадку коли доставка не виконана з вини Покупця, повторна доставка здійснюється на протязі 5-ти днів після додаткової оплати Покупцем її вартості. 3.2.6. У випадку самостійної доставки, підйому, збирання товару силами Покупця, товар повинен бути оглянутий, прийнятий і підписаний у відповідному документі в салоні або на складі «LUKS», Продавець не несе відповідальність за механічне пошкодження і відсутність комплектуючих при вивозі, заносі, збиранні товару силами Покупця.
4.Права і обов’язки сторін.
4.1. Права і обов’язки Покупця:4.1.1. Покупець зобов’язаний прийняти і оплатити товар.4.1.2. Покупець зобов’язаний протягом доби, з моменту повідомлення про наявність товару на складі (в м. Київ), оплатити залишок суми.4.1.3. Покупець має право відмовитись від товару на протязі 2-х днів після підписання даного Договору. У випадку відмови від товару по закінченню 2-х днів після підписання Договору, Покупець платить штраф Продавцю у розмірі 30% від повної вартості товару.4.1.4. Покупець зобов'язаний підписати при доставці товару всі документи,зв’язані з передачею товару у право власності Покупця, що не позбавляє його права вказати на даних документах претензії щодо якості,комплектності,асортименту. У випадку, коли Покупець не вказав подібних претензій, то Продавець вважає, що претензій Покупець немає.4.1.5. Покупець зобов'язаний надати Продавцю вичерпну інформацію про місце знаходження житла, наявність ліфта, розміри дверних отворів і т.д., ускладнюючих доставку і занос товару.4.1.6. Покупець зобов'язаний створити нормальні умови (наявність вільного простору) для безперешкодної доставки товару.4.2. Права і обов’язки Продавця:4.2.1. При виявленні в товарі недоліків, Продавець зобов'язаний усунути їх в строк 60 днів з дня підписання сторонами по даному Договору двостороннього акту про наявність вказаних недоліків, про що Покупець попереджений і з чим згодний.4.2.2. Покупець або довірена особа має бути присутній на момент розгрузки товару. 4.2.3. Продавець залишає за собою право розірвати Договір в наслідок неможливості його виконання (письмово повідомити про це Покупця), у зв’язку з тривалою відсутністю даного товару у виробника. В даному випадку Покупець має право на свій вибір переукласти Договір на новий строк, або вибрати інший товар, який є в наявності у Продавця, або забрати грошові кошти, сплачені за товар.4.2.4. Сторони гарантують дотримання конфіденційності у відношенні інформації й документації, отриманих за даним договором.
5.Інші умови:.
5.1. При розірвані Договору гроші, сплачені за товар, повертаються Покупцеві після подачі письмової заяви і розрахункових документів в день розірвання Договору. В випадку неможливості повернути гроші за товар в день розірвання – в інший строк, але не пізніше ніж протягом 14 днів. 5.2. У випадку повернення товару від Покупця, гроші повертаються після продажу даного товару, за вирахуванням розходів зв’язаних з доставкою, складанням, підйомом, а також з доставкою зв’язаною з поверненням товару, якщо вона здійснюється за рахунок компанії. Повернення товару здійснюється, якщо він не був у використанні, зберігся його товарний вигляд, ярлики, упаковка, а також розрахункові документ.5.3. Товар, який був замовленний Покупцем під індивідуальне замовлення, оговорені фасон, колір, розміри, конструкція, тощо і Покупець підтвердив своє замовлення підписом та частковою оплатою, такий товар не підлягає поверненню Продавцю, крім випадку наявності в товарі явного браку.5.4. Покупець попереджений і згоден, що при придбані товару з фасадами з натуральної деревини, слід враховувати, що фасади можуть відрізнятися по відтінкам, що не вважається недоліком товару. Це зв’язано з властивостями технології виробництва цих фасадів (структура поверхні, зріз, вологість дерева, режим сушки,окрас, тощо). Покупець попереджений і згоден, що при придбанні товару з натуральної деревини, допускається пороки деревини на лицьових поверхнях, це зв’язано з природнім походженням матеріалів, з яких вироблений гарнітур і недоліком товару не вважається.5.5. При поставці товару Продавець не несе відповідальність за обставини, які не впливають на якість товару (нерівні стіни і підлога, змінені розміри приміщення після підписання Договору).

6.Обставинами непереборної сили:.
Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.